Wednesday , June 20 2018
Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay
 • SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

  Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân cùng với Thanh Long, chủ về quyền thế hiển khách)   Chú văn nói rằng: “Nếu niên hạn gặp Cát tinh, cung thân mệnh có được …

 • SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

  Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ và Lưu Lộc, kéo dài tối đa sự tốt đẹp)   Chú văn nói rằng: “Nếu niên hạn có các Cát tinh gặp nhau, được Tấu Thư, Bác Sĩ và Lưu Lộc…

 • HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

  Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. (Hỏa Đà theo niên hạn mà nhờ. Kiếp Sát, Tai Sát tất cả thành tai ương.)   Chú văn nói rằng: “Nếu thân mệnh gặp Hỏa Đà tọa thủ, lưu niê…

 • DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

  Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. (Dương Linh nhờ vào Thái Tuế để dẫn đi, Bệnh Phù, Quan Phù đều gây họa)   Chú văn nói rằng: “Nếu thân mệnh  có Dương Linh tọ…

 • HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

  Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở Cát tinh. Hung tinh lưu niên bại ở  Phá Quân)   Chú văn của phường bản nói rằng: “Hình Kỵ Dương Hỏa thủ ở thân mệnh, gặp Cát tinh liê…

 • DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

  Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, Linh Tinh hợp cung mệnh, gặp Bạch Hổ phải bị tử hình)   Chú văn nói rằng: “Dương Linh là Hình Sát tọa ở cung mệnh, lưu niên…

 • THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

  Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát vào cung Thân Mệnh, gặp Dương Nhẫn chắc chắn trận vong)   Chú văn nói rằng: “Nếu cung mệnh có Thất Sát, Lưu niên Thái Tuế …

error: Content is protected !!