Saturday , April 20 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH
THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 1
Thất Sát trùng phùng

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong.

(Thất Sát vào cung Thân Mệnh, gặp Dương Nhẫn chắc chắn trận vong)

 

Chú văn nói rằng: “Nếu cung mệnh có Thất Sát, Lưu niên Thái Tuế có Hình Kỵ cùng vào, ắt chủ về tai nạn, bệnh hoạn, kiện tụng, án phạt, khẩu thiệt.”

 

Từ tiết này trở đi, chủ yếu là luận về sự ứng nghiệm của lưu niên (Ở những tiết trước có hai trường hợp “Hình Sát hội  Liêm”, “Quan Phù giáp Hình” cũng có liên quan đến lưu niên, có điều là chưa phải chuyện luận về lưu niên).

 

Còn tiết này ứng nghiệm của “Thất Sát trùng phùng” rất nổi tiếng. Một sự ứng nghiệm khác cũng nổi tiếng là “Dương Đà điệt tịnh” (Dương Đà đi song song nhau).

 

Thất Sát trùng phùn là trường hợp cung mệnh của nguyên cục có Thất Sát tọa thủ, hoặc có Thất Sát ở tam phương hội tụ, lại có Dương Đà hội chiếu, khi lưu niên đến cung vị có Thất Sát tọa thủ, có Lưu Dương, Lưu Đà hội chiếu, lại đồng thời xung với Dương Đà của nguyên cục, như thế là hoàn thành kết cấu “Thất Sát trùng phùng”. (xem hình 115)

 

Ví dụ như người tuổi Giáp, Phá Quân tọa thủ cung mệnh đóng ở Tý, hội Thất Sát ở Thân. Dương Đà ở Mão và Sửu. Hạn hành đến năm Giáp Thân, cung mệnh của lưu niên  là Thất Sát, Lưu Dương Đà cũng ở Mão, Sửu. Nếu hạn hành đến năm Canh Thân, cung mệnh của lưu niên đương nhiên cũng là Thất Sát, nhưng Lưu Dương tại Dậu, Lưu Đà tại Mùi, xung với Dương Đà của nguyên cục, đây cũng có thể coi là Thất Sát trùng phùng, tuy lưu Dương Đà chưa hội chiếu, nên mức độ gây họa nhẹ hơn mà thôi.

 

Còn về “Dương Đà điệt tịnh”thì ví dụ “hạn hành đến lưu niên Giáp Thân” được nêu ở trên.

 

Dương Đà nguyên cục và Dương Đà lưu niên trùng hợp với nhau. Nhưng như ví dụ về Canh Thân lưu niên thì chư cấu thành “điệt tịnh”.

 

Thất Sát trùng phùng thường thường dễ kiêm luôn Dương Đà điệt tịnh. Điều này không nhất thiết tại cung mệnh, nhưng thấy cung lưu niên nào đó gặp cả hai yếu tố này thì cung ấy không tốt. Chẳng hạn như cung phụ mẫu của lưu niên gặp Thất Sát trùng phùng, Dương Đà điệt tịnh thì chủ về cha hoặc mẹ gặp tai nạn hoặc bệnh hoạn.

 

Nhưng phú văn nói là “tất định trận vong” (chắc chắn trận vong), thì hơi phóng đại một chút, mà chủ về gặp tai nạn hoặc bị thương do vật kim loại mà thôi

Hình 115: Thất Sát trùng phùng và Dương Đà điệt tịnh (gồm 3 ví dụ)

 

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 6 THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 7 THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 8

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 9

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 13

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 16

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 22

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!