Tuesday , April 16 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI
NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 1
Vũ Khúc, Thiên Cơ phát tài kinh doanh nơi xa

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI

Tài Ấm tọa ư thiên di, cự thương cao cổ.

(Tài Ầm tọa ở Thiên Di, buôn to bán lớn)

 

Lời chú giải nói rằng: “Cung thiên di là Vũ Khúc, Thiên Lương gặp cát tinh, thì làm nhà buôn lớn, nếu gặp Hình Kỵ Sát tụ họp thì bình thường”.

 

Toàn Tập và Toàn Thư cũng chú giải tương tự, dễ gây ra hiểu sai.

 

“Thương” và “Cổ” tuy cùng là nhà buôn nhưng khác nhau, người xưa nói là “Hành thương tọa cổ” (Thương là đi buôn, cổ là ngồi buôn). Lấy “Nam Bắc hãng” làm ví dụ: Người mở Nam Bắc hãng là “Tọa cổ”, mà các bạn hàng từ các nơi chạy hàng đến đó để bán là “Hành thương”. Câu phú này phân biệt Thương và Cổ rất rõ ràng.

 

Người xưa nói: “Vũ Khúc Lộc Mã giao trì, phát tài viễn quận” (Vũ Khúc, Lộc Tồn, Thiên Mã gặp nhau, phát  tài ở nơi xa). Lại nói: “Vũ Khúc Tham Lang tác cự thương” (Vũ Khúc gặp Tham Lang thì làm nhà buôn chuyến lớn). Đây tức là nói Vũ Khúc chủ động, vì vậy làm nghề buôn chuyến (hành thương) (Xem hình 87,88).

 

Lại nói rằng: “Cơ Lương Tham Nguyệt Đồng Cơ hội. Mộ dạ kinh thương vô miên thụy” (Cơ Lương Tham Nguyệt Đồng Cơ hội. Buôn bán đến khuya không ngủ nghỉ). Câu này vốn để chỉ hai tình hình, trong đó một tình hình chỉ biến cách của “Cơ nguyệt Đồng Lươn”, tức là Thiên Lương độc tọa cung Tý, hội với “Thái Âm Thiên Cơ” và Thiên Đồng độc tọa”. nếu Thiên Lương tại cung Ngọ, thì lại chủ về làm hành chính, chứ không chủ về kinh doanh. Còn ở đây nói: “Mộ dạ kinh thương vô miên thụy”. là chỉ ra rằng đó là “Tọa cổ” chứ không phải “Hành thương”.

 

Vì vậy nếu chia “Tài tinh” và “Ấm tinh” thuộc “Thương” và “Cổ”, thì ta có thể nói: Vũ Khúc lợi về Hành thương, còn Thiên Cơ lợi về Tọa cổ. Nếu hiện đại hóa thì có thể nói rằng Vũ Khúc nên phát tài ở địa bàn khác, còn Thiên Cơ thì nên phát tài ở địa bàn của mình. (Xem hình 89,90)

 

Do cung thiên di mà định tính chất của Thương, Cổ, có vẻ như rất kỳ quái nhưng thực chất không phải thế, vì Thiên Lương độc tọa tại cung Tý, cung mệnh ắt là Thái Dương tại Ngọ, điều này có màu sắc phục vụ, mà Tọa cổ thật ra là quản lý, cũng là phục vụ.

Hình 87: Hành thương: Vũ Khúc, Lộc Mã giao trì, phát tài ở nơi xa.

 

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 6

  Hình 88: Mệnh Hành thương (lá số đầy đủ của hình 87)

 

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 7

Hình 89: Tọa cổ: Thiên Lương gặp Cát Tinh, phát tài ở bản địa

 

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 8

Hình 90: Mệnh Tọa cổ (lá số đầy đủ của hình 89)

 

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 9

 

 

Check Also

TỬ VI + CIGAR 10

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 15

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 19

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!