Thursday , September 21 2023
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT
HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 1
mệnh cung khắc với phụ mẫu

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất.

(Hung tinh hội sao Kỵ ở cung thiên di, cung tướng mạo thì bị hình thương ngay ở phòng sinh)

 

Chú văn nói rằng: “Nếu Hình Kỵ Hỏa Linh thủ ở hai cung thiên di và tướng mạo, ắt là thân thể tàn tật, tổ nghiệp bị phá sạch, rốt cuộc là mệnh bôn ba vất vả.”

 

“Cung tướng mạo” tức là cung phụ mẫu, đây là tên gọi vào thời “Thập Bát Phi Tinh”, các nhà Đẩu Số dùng theo. Thật ra cung này tuy có tên là tướng mạo nhưng không dùng để xem tướng mạo mà chỉ dùng để suy đoán về cha mẹ và cuộc sống vật chất của cha mẹ.

 

“Hình thương sản thất” trong câu phú văn có nghĩa là vừa mới sinh ra đã gặp hình thương. “Hình” chỉ hình khắc đối với cha mẹ, “thương” chỉ thân thể người này bị tàn tật. Chứ vốn không có nghĩa “tổ nghiệp bị phá sạch”. Người làm ra chú văn dựa vào tầng ý nghĩa của “hình khắc cha mẹ” mà suy diện rộng ra. Vì cho rằng vừa sinh ra đã hình khắc với cha mẹ thì đương nhiên tổ nghiệp  bị phá sạch. Rồi từ tầng ý nghĩa “tổ nghiệp bị phá sạch” lại suy diễn tiếp thành “rốt cuộc là mệnh bôn ba vất vả”. Vì thời xưa người ta coi trọng tổ nghiệp, có tổ nghiệp thì ổn định, không có tổ nghiệp ắt sống vất vả.

 

Nhưng suy diễn của chú văn thực ra không phải là bản ý trong câu phú văn. Chú văn chỉ nói rằng khi Hung tinh hội với sao Kỵ ở cung thiên di thì chủ về thân thể người này bị thương tật (Xem hình 98,99). Khi Hung tinh hội với sao Kỵ ở cung phụ mẫu thì chủ về người này hình khắc với cha mẹ. (Xem hình 100,101). Hình khắc với cha mẹ hoàn toàn khác với “tổ nghiệp bị phá sạch”, càng không phải là sống bôn ba vất vả.

 

“Hung tinh hội Kỵ” được chú văn giải thích là Hỏa Linh hội với Hình, Kỵ, ấy là vì Hỏa Linh không hạp cung phụ mẫu, cũng không hạp ở cung mệnh hội chiếu. Nhưng trên thực tế, về tàn tật phải xem Liêm Trinh, Cự Môn, Thất Sát, còn về hình khắc phải xem Thiên Lương, Cự Môn, Thái Âm, Thái Dương, chứ không chỉ xem Hỏa Linh mà thôi.

Hình 98. Cung thiên di có Hung tinh hội Kỵ, thân thể bị thương

 

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 6

Hình 99. Cung thiên di có Hung tinh hội Kỵ, thân thể bị thương. (Lá số đầy đủ của hình 98)

 

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 7

Hình 100. Cung phụ mẫu có hung tinh hội Kỵ, hình khắc cha mẹ

 

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 8

Hình 101. Cung phụ mẫu có hung tinh hội Kỵ, hình khắc cha mẹ (lá số đầy đủ của hình 100)

 

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 9

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 10

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 14

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 17

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 21

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!