Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / 12 CUNG CHỨC / CUNG HUYNH ĐỆ
cung huynh đệ
cung huynh đệ

CUNG HUYNH ĐỆ

Huynh Đệ cung

Cung Bào chủ yếu để xem quan hệ anh chị em ruột thịt. Vì cung bào xung chiếu với cung Nô nên có thể phối hợp những sao của cung Bào với Nô mà tìm hiểu rõ thêm về bạn bè chi kỷ, về thủ hạ, về những người đồng liêu cộng tác với mình.

 

Tử Vi

 • Có anh lớn có thể nhờ vả, nương tựa (hoặc được đồng sự đề bạt), hoặc anh lớn giàu có. Thêm tứ sát và Không Kiếp thì khắc hại hoặc thiếu hoà hợp, nếu không anh chị em phá tán thất bại, suy sụp.
 • Anh chị em gần gũi bậc quyền quý, gặp Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu càng quý. Nếu gặp tứ sát Không Kiếp Hình kị thì chủ hình khắc, trong anh chị em có người suy bại sự nghiệp. Lưu sát kị nhập cung cũng nên đề phòng đại hạn hoặc lưu niên anh chị em bị hình khắc tổn thương hay phá tán, thất bại.
 • Gặp tứ sát, nếu cung phụ mẫu có Hồng Loan, Thiên Hỷ thì có thể là anh em khác mẹ, không đồng tâm.
 • Thiên Mã hội chiếu, anh chị em tứ tán, mỗi người một nơi.
 • Gặp Thiên Phủ, ba anh chị em
 • Gặp Thiên Tướng, ba đến bốn anh chị em
 • Phá Quân hội chiếu, chủ về ba anh chị em, nhưng có hình khắc, hoặc chia tài sản ra ở riêng, hoặc anh chị em khác mẹ sinh ra. Nếu cung phụ mẫu tụ tập các sao đào hoa, lại có Hữu Bật thì càng có thể đoán có anh chị em khác mẹ.
 • Gặp Tả Hữu, năm anh chị em trở lên.
 • Hội hợp Xương Khúc, thì năm bảy người. Thêm Kình Đà Hoả Linh Thất Sát thì anh chị em là số chẵn, nếu không sẽ có hình khắc.
 • Tử Phá, ba người, bất hoà hoặc không giúp đỡ nhau, cũng có thể khác mẹ
 • Tử Phủ, ba người, anh chị em có chủ kiến riêng
 • Tử Tham, ba người, ở nhàn cung mà các sao sát kị hình thì hai người, hoà mục
 • Tử Sát, hai người, gặp các sao sát kị thì một người có lòng tranh quyền
 • Tử Tướng, ba bốn người, thêm các sát kị thì hai người, tình cảm dễ đỗ vở

 

Thiên Cơ

 • Ít anh chị em. Nếu gặp sao phụ tá cát thì có thể tăng thêm số người.
 • Thiên Cơ miếu thì hai người, gặp cát tinh thì người có hiển quý
 • Có Cự Môn hoặc Thiên Lương, Thái Âm hội chiếu thì hai người
 • Thiên Cơ lạc hãm, thủ cung huynh đệ, anh em bất hoà, có chủ kiến riêng, gặp Thiên Lương Thiên Hình thì có tranh chấp, kiện tụng
 • Nếu gặp tứ sát, Hình, Mã, chủ về hình khắc, chia li
 • Thiên Cơ lạc hãm, gặp sát kị hình thì không có anh em hoặc có hình khắc
 • Thiên Cơ Thái Âm thì hai người. Gặp thêm sát tinh thì chia ly
 • Thiên Cơ Cự Môn thì hai người, có điều tiếng thị phi tranh chấp
 • Thiên Cơ Thiên Lương thì hai người, dễ vì hoàn cảnh mà chia ly, nhưng có thể gặp lại.

 

Thái Dương

 • Thái Dương nhập miếu thì anh em ba người trở lên, gặp cát tinh hội hợp thì anh em chủ về quý
 • Thái Dương lạc hãm với người sinh vào ban đêm, anh em tranh chấp, bất hoà, chia rẻ hoặc không giúp đỡ nhau. Gặp tứ sát Không Kiếp Hình, chủ về anh em hình khắc, bản thân vì anh em mà tổn thương, hoạ hại bất ngờ.
 • Thái Dương Thái Âm thì năm người, tình cảm tốt
 • Thái Dương Cự Môn được ba người, anh em có thể ở nước ngoài, gặp cát tinh là nhân tài sáng lập sự nghiệp
 • Thái Dương Thiên Lương thì hai người, hãm địa thì hoà, gặp sát tinh thì hình khắc
 • Nếu thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt có thể tăng số anh chị em

 

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc nhập cung huynh đệ, chủ về không hoà hợp, không có trợ lực, nhập miếu thì hai người, gặp cát tinh thì có trợ giúp
 • Vũ Khác lạc hãm thì một người
 • Xương Khúc thì ba người trở lên, gặp Tả Hữu thì cũng ba người trở lên
 • Thất Sát Phá Quân thì chỉ một người, gặp sát tinh thì không có anh em, hoặc khác mẹ
 • Tứ sát, Không Kiếp hội họp thì không có anh em
 • Vũ Phủ thì ba người, gặp các sao sát, kị, hình hoặc hai người nhưng thiếu hoà
 • Vũ Tham thì hai người, gặp thêm sát tinh thì một người
 • Vũ Tướng thì hai hoặc ba người, ở hãm địa có thêm sát tinh thì hình khắc
 • Vũ Sát thì một người, nhưng không hoà
 • Vũ Phá, một người, nhưng thiếu hoà, thêm Thiên Hình dễ tranh chấp, kiện tụng.

 

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng nhập miếu thì bốn người trở lên, hoà mục, ít trợ lực
 • Thiên Đồng hãm thì hai người, anh em nhu nhược
 • Thiên Đồng gặp tứ sát, Thiên Phủ, Không Kiếp thì anh em hình khắc bất hoà, nên ở riêng
 • Thiên Đồng Thìn Tuất, có anh em khác mẹ, gặp Tả Hữu Xương Khúc thì sáu người trở lên
 • Đồng Lương thì ba người, ngầm tranh chấp, Đồng Lương ở Dần Thân, gặp sát tinh, phần nhièu không có anh em
 • Đồng Âm thì năm người.

 

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh nhập miếu, anh chị em hai người, hoà hợp
 • Hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ được 3 – 5 người
 • Gặp tứ sát, Không Kiếp, Hình, chủ về hình khắc, tai nạn, tật bệnh, bất hoà, nên ở riêng hoặc ở nơi khác.
 • Liêm Tướng được 2 người
 • Liêm Phủ được 2 – 3 người. Gặp Xuwong Khúc Tả Hữu được 3 người
 • Liêm Tham ít người, anh em dễ oán giận, thêm sát tinh thì không có anh em
 • Liêm Sát được 1
 • Liêm Phá được 1, nhưng dễ bất hoà.

 

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ nhiều anh em, năm người trở lên
 • Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, anh em nhiều tài năng, giúp đỡ nhau
 • Thiên Phủ có Vũ Khúc Liêm Trinh hội hợp thì có hình khắc, thêm Văn Khúc thì anh chị em có phần giả dối. Thêm tứ sát, Hoá Kỵ, Thiên Hình, Không Kiếp, Hao thì hình khắc bất hoà, hoặc anh chị em chỉ có 2 người, cần mệnh tạo giúp đỡ.
 • Thiên Phủ có Thất Sát, Phá Quân thì dễ chuốc oán. Thêm tứ sát, Không Kiếp thì anh em chỉ 2 người.

 

Thái Âm

 • Miếu thì anh chị em năm người
 • Hãm được 3 người, không đồng tâm, thêm Thiên Cơ thì 2 người
 • gặp Khoa Lộc Quyền thì anh em phú quý đa tài
 • Gặp tứ sát Không Kiếp, chủ hình khắc, bất hoà hoặc ở riêng và bất hoà
 • Thái Âm Hoá Kỵ gặp Thiên Lương, thêm sát tinh, chủ về anh em có âm mưu
 • Thái Âm Thiên Đồng đối nhau, có chị cả tốt, nếu không dễ hình khắc.

 

Tham Lang

 • Gặp Tả Hữu, Khôi Việt thì anh em hoà mục, trợ giúp, có thể giữ sinh hoạt bình thường
 • Có Tử Vi thì 2 người
 • Có Liêm Trinh thì 1 người, hoặc bất hoà
 • Có Vũ Khúc hội chiếu thì không có anh em, hoặc có anh em cùng cha khác mẹ.
 • Tham Lang lạc hãm thủ cung huynh đệ cũng chủ về có anh em khác mẹ
 • Tham Lang có Hoả Linh Kình Đà Thiên Hình hội chiếu có anh em khác mẹ, hình khắc bất hoà, anh em tranh đoạt vất chất.

 

Cự Môn

 • Miếu thì hai người
 • Có Thái Dương đồng độ thì ba người. Thêm Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc Ân Quang Thiên Quý Thiên Phúc hội hợp, thêm Khoa Lộc Quyền thì trong anh em có người sáng lập sự nghiệp
 • Cự Môn Thiên Cơ thì 2 người
 • Cự Môn Thiên Đồng thì anh em kết nghĩa, nhưng lại trở mặt
 • Cự Môn gặp Không Kiếp Đại Hao hội chiếu, có thể bị anh em bóc lột. Có tứ sát, âm sát, cô thần quả tú chiếu thì hình khắc, thị phi, tranh chấp. Cự Môn Hoá Kỵ chủ điều tiếng thị phi, còn chủ về tai nạn bệnh tật phá tán

 

Thiên Tướng

 • Miếu, với Tả Hữu hội chiếu thì năm người trở lên, có Tử Vi đồng độ thì ba người trở lên, anh em hay tranh hơn thua
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ thì anh chị em hai người, không hợp
 • Thiên Tướng gặp Hoá Lộc Hoá Quyền, Hoá Khoa và Lộc Tồn thì anh em phát đạt, có tiền có thế
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc và Phá Quân vây chiếu, gặp Tả Hữu thì anh em tuy nhiều nhưng có hình thương, hoặc có anh em khác mẹ, em nhỏ hơn nhiều tuổi

 

Thiên Lương

 • Nhập Miếu, với Tả Hữu Khôi Việt thì 5 người trở lên, anh em hoà nhau. Nếu không có Tả Hữu thì có thể anh em khác mẹ.
 • Thiên Lương nhập miếu gặp Khôi Việt mà thiếu Tả Hữu thì chỉ 2, 3 người, ngầm tranh chấp nhau
 • Thiên Lương Thái Dương đông độ Mão Dậu chủ về tranh đạo gia sản, xảy ra hiểu lầm đố kị
 • Thiên Lương Thiên Cơ đồng độ hội chiếu thì anh em chỉ 2 người.

 

Thất Sát

 • Nhập Miếu mà có Khoa Lộc Quyền, Tả Hữu thì nhiều anh em nhưng hình khắc
 • Tại Dần Thân thì anh em phần nhiều thanh cao
 • Thất Sát Tí Hợi, anh em có thể quý
 • Thìn Tuất, anh em có thể phú
 • nếu có sát tinh, Hoá Kỵ hội chiếu, có thể bị bệnh, hình khắc, chia ly.

 

Phá Quân

 • Chủ về anh em ở riêng hoặc hình khắc.
 • Phá Quân thủ huynh đệ, bản thân thường là con trưởng, hoặc tuy ở hàng hai hoặc ba nhưng trong 1 số tình huống lại giống con cả. Như là anh cả mất hoặc làm con nuôi người khác, hoặc chị gái lấy chồng, bản thân gánh tránh nhiệm trưởng nam trưởng nữ.
 • Phá Quan có cát tinh đồng độ hội chiếu, anh em nương tựa nhau
 • sát tinh hội chiếu thì hình khắc, cô đơn
 • Tử Phá đồng độ thì ba người, nhưng bất hoà và anh em khác mẹ, đồng sự kết bè kết đảng
 • Vũ Phá đồng độ thì hai người, nhưng thiếu hoà
 • Liêm Phá thì chỉ 1.

 

Lộc Tồn

 • Ở cung vượng, không gặp tứ sát, Không Kiếp, anh em có người quý hiển
 • Ở Trường Sinh thì có duyên tốt với anh chị em
 • Có Thiên Mã thì trong anh chị em có người phát đạt nơi khác.

 

Thiên Mã

 • Có sao phụ tá cát, anh em tuy ở xa nhưng giúp đỡ nhau
 • Nếu cát và hung cùng tụ thì anh em khác mẹ, chia thành phe, nếu cát có lực thì anh em một số xa cách, một số qua lại nhau

 

Tả Phụ

 • Gặp cát tinh, được anh em trợ giúp, gặp tứ sát, hình kị thì bị anh chị em làm liên luỵ.
 • Gặp Không Kiếp, sát, kị thì tình cảm tốt đẹp trở nên thay đổi, anh chị em gặp nạn bất ngờ.

 

Hữu Bật

 • Gặp Vũ Sát, thêm sát tinh, chủ về hình khắc. Phụ mẫu nhiều đào hoa, anh em khác mẹ
 • Hữu Bật gặp Không Kiếp, Hoá Kỵ nhiều sát tinh thì không có anh em

 

Văn Xương

 • Văn Xương gặp Thiên Phủ, Tả Hữu thì được anh chị em giúp đỡ
 • Văn Xương gặp Kình Đà thì giữa anh chị em có sự tranh chấp
 • Văn Xương hãm gặp Không Kiếp, Kị thì ít anh chị em, còn bất hoà

 

Văn Khúc

 • Văn Khúc gặp Thất Sát, thêm sát tinh thì anh chị em bất hoà
 • Văn Khúc hãm địa, gặp Không Kiếp thì ít anh em, nhiều điều tiếng. Thêm Kình Dương Thiên Hình chủ về tranh chấp, kiện tụng.

 

Thiên Khôi

 • Quý chứ không giàu
 • gặp sao cát, anh em giúp đỡ nhau

 

Thiên Việt

 • giông Thiên Khôi, nhưng đề kháng sát tinh không bằng

 

Hoả Linh

 • Không ưa Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, chủ về ít anh em
 • Gặp Không Kiếp Hoá Kỵ thì hình khắc
 • Gặp Tham Lang thì anh chị em có tiền của bất ngờ, thêm Hoá Kỵ Đại Hao, sát tinh thì không phải

 

Kình Dương

 • Gặp Kỵ, Hình thì tranh chấp, kiện tụng, gặp Thiên Lương càng đúng
 • Gặp Không Kiếp, Hao, Hoả Linh, trong anh chị em có người thất bại, không nên hợp tác.

 

Đà La

 • Anh chị em ít qua lại, không bất hoà
 • Thiên Mã, anh chị em rời xa quê hương

 

Địa Không

 • Anh em khác mẹ, anh em ở xa nhau
 • Thêm sát tinh thì anh chị em có người có ý xấu

 

Địa Kiếp

 • Anh em khác mẹ hoặc xa nhau
 • Không Kiếp giáp Huynh Đệ, bất lợi về anh em. Không Kiếp giáp Liêm Kỵ, anh chị em có chuyện thương tâm.

 

Các câu phú cho cung Huynh Đệ

* Xét xem huynh đệ cho tường

Triệt Tuần xung củng đầu đàng ly tông

* Sinh lai hãy đoán khắc xung

Hễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều

* Tướng Quân Lộc Mã cung triều

Anh em có kẻ thuận chiều công danh

* Tuần Triệt Không Kiếp giao liên

Anh em có kẻ để phiền lụy thân

* Trường Sinh Đế Vượng đa nhân

Thai cùng Nhật Nguyệt có lần song sinh

* Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh

Nuôi con nghĩa dưỡng giúp mình yên vui

* Tử Tang Tả Hữu cùng ngồi

Có chị em gái duyên ôi chẳng lành

* Tang Môn gặp Mã đinh ninh

Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu

* Dưỡng Thai Triệt Vượng lâm vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

* Đào Hoa Thai Hỉ trong cung

Phá Quân Tướng Phục chiếm xung cõi ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nổi hoang thai bỏ mình

* Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Anh em có kẻ tư thông hẳn rồi

* Gặp sao Hóa Kị khiếm hòa

Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau

* Phá phùng Hình Kị đồng xung

Anh em bất thuận những đường trở tranh

* Âm Dương chiếu với Hỉ tinh

Âm cung Thiên Phúc cũng sinh dị bào

* Tử Vi Tả Hữu Riêu Đào

Có chị em gái chìm vào phấn son

* Tướng Thai Đế Vượng hợp cùng

Dị bào có kẻ trong vòng đệ huynh

* Thìn Tuất Thất Sát một mình

Lộc Tồn Cô Quả anh em có nào

* Khúc Xương Thái Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

* Đẩu Quân kỵ huynh đệ cung

Cát hội hòa thuận, nếu hung oán hờn

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 1

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 2

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 3

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 10

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!