Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / VÒNG BÁC SĨ / BÌNH GIẢI SAO TƯỚNG QUÂN
sao tướng quân
sao tướng quân

BÌNH GIẢI SAO TƯỚNG QUÂN

Tướng Quân thuộc tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn). Chủ uy quyền, can trường, có liên quan đến quân sự, binh quyền Lợi ích cho việc cầu công danh

 

  • Thủ Mệnh thì là người có lưng ngắn, gặp Việt thì da hơi đen, tính quả cảm nhưng hơi thô (VVT)
  • Can đảm, dũng mãnh, hiên ngang, quả cảm
  • Kiêu căng, có óc lãnh tụ, thích cầm đầu
  • Thủ tại Nữ Mệnh thì hay ghen tương, lấn át chồng

 

Thiên Tướng, Tướng Quân đồng cung là cách lưỡng Tướng, chủ uy quyền hiển hách. Theo VVT thì gặp Thiên Tướng ở Mệnh hay ở Quan Lộc là cách lưỡng Tướng, là xuất tướng nhập tướng.

 

Cách Lưỡng Tướng môt thủ tại Mệnh, một tại Quan hay Di là hợp cách hơn lưỡng Tướng đồng cung Gặp Thiên Hình miếu địa thì như tướng có mang thanh long đao, mang kiếm (Thiên Hình) Hội với Hình Ấn thì là cách Binh Hình Tướng Ấn, thiên về võ nghiệp.

 

Nếu có thêm Thiên Tướng thì binh quyền hiển hách, toàn mỹ hơn nhiều Tướng Phục Hồng Đào hay Việt Khôi là cách sớm phát về binh nghiệp, nhưng là người có văn chương học thức, thường hay quản trị chính thức tại các nha sở hay tham mưu (VVT)

 

Tướng (Tướng Quân hoặc Thiên Tướng) tối kỵ gặp Tuần Triệt án ngữ, ví như là tướng bị chặt đầu (Đoản đầu Tướng quân), gây ra tổn hại đến công danh, quyền thế, chủ sự truất giáng, bãi chức hoặc tai nạn như xe cộ, dao súng, sát hại khủng khiếp

 

Tướng Quân tọa thủ, Phục Binh xung chiếu, Hình Ấn hội họp (bộ Binh Hình Tướng Ấn, người Âm Nam Dương Nữ mới có, Lộc Tồn luôn luôn tam hợp) là người văn võ toàn tài thường chuyên về tham mưu hay quốc phòng nhưng nếu Phục Binh tọa thủ, Tướng xung chiếu thì bị cách Nội Binh Ngoại Tướng không được tốt đẹp

Hình Ấn lai triều, Tướng Binh tọa chiếu ái văn xưng võ (9)

Hình, Tướng, Ấn, Binh hợp cùng, Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

 

Vũ Tài Lục ghi như sau và như vậy có lẽ ghi lộn Hình thành Kình. Chú ý Phục Binh không bao giờ tam hợp xung chiếu với Kình Dương, chỉ có khi nhị hợp (Âm Nam Dương Nữ, Phục Binh tại Sửu Mùi nghĩa là tuổi Bính Mậu Nhâm) mới có:

Thiên Hình đóng tại Dần cung,

Mệnh Thân ở đó uy hùng tướng quân

Kình Binh Tướng Ấn hợp cùng,

Tài kiêm văn võ vẫy vùng bốn phương (VTL 329)

 

Tướng Ấn tại Hợi Tí gặp cát tinh thì giàu sang. Âm nam Dương Nữ mới có Tướng Ấn. Tại Hợi thì là trường hợp Lộc Tồn cư Mão, còn tại Tí thì không thể có trường hợp nào xảy ra Tướng Ấn hội họp thành ra cần xét lại câu phú hoặc là giải thích rằng Tướng Quân hoặc Quốc Ấn hội cùng cát tinh thì giàu sang Cả hai trường hợp trên đều có Lộc Tồn tam hợp:

Những người là bậc sang giàu, Hợi Tí Tướng, Ấn lại chầu cát tinh

Mấy người dự bậc quan sang, Hợi Tí Tướng, Ấn cũng làng cát tinh (B169)

 

Theo Thái Vân Trình thì cung Mệnh có Thiên Tướng tọa thủ gặp Thiên Quan Tấu Thư hội họp, nếu Mệnh xấu xa thì là thầy tu hay làm nghề phù thủy Quan (Thiên Quan) phùng Tướng Tấu nghề chi, Mệnh hung tà đạo tăng ni kẻo nào (24)

 

Triệu Tử Long cung Mệnh Thân an tại Sửu Mùi có Hình Quyền Tướng Ấn nên rất tài giỏi đánh đông dẹp Bắc lập nhiều chiến công cho nhà Hán

Triệu Tử phù Hán thị ư Hình Quyền Tướng Ấn Sửu Mùi (8)

 

Đào Tiềm kiên tâm sống ẩn dật vì Bạch Hổ Tướng Quân đồng cung. Người Dương Nam, Âm Nữ có Thái Tuế đồng cung với Bệnh Phù, người Âm Nam Dương Nữ có Thái Tuế đồng cung với Lộc Tồn thì Bạch Hổ Tướng Quân đồng cung:

Bạch Hổ kiếp Tướng Quân, Đào Tiềm kiên ẩn (2, B79)

 

Mã Lộc gặp Tướng Quân thì là người giàu sang và anh hùng. Chú ý Lộc Tồn bao giờ cũng có Tướng Quân tam hợp :

Mã Lộc ngộ Tướng (Tướng Quân) mấy ai, giàu sang đến trước đàng trai anh hùng (21)

Tướng Quân Lộc Mã mấy người, Giầu sang đến trước đáng trai anh hùng (B41)

Tướng Quân, Lộc, Mã có người, Giầu sang đảm lược, nên trai anh hùng (cung Huynh Đệ – QXT)

 

Phúc Đức có Tướng hay Binh đồng cung với Tử hay Tuyệt thì trong họ có người chết về binh đao, theo Nguyễn Mạnh Bảo thì người trong họ hàng phải lo chinh chiến:

Họ hàng có kẻ binh đao, Tướng (Tướng Quân) Binh Tử Tuyệt đóng vào phúc cung

Họ hàng có kẻ binh đao Tướng Tuyệt Tử Phục lâm vào phúc cung (QXT)

Người tộc thuộc phải lo chinh chiến, Tướng, Phục Binh, Tử, Tuyệt Phúc cung(B108)

 

Cung Tử có Thai Tướng Phục Binh thì vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mới lấy nhau. TVT giải rằng vợ chồng đã có con riêng rồi mới lấy nhau. QXT ghi rằng cùng có con riêng hoặc có chửa rồi mới cưới xin

Tử cung Thai Tướng Phục Binh, vợ chồng ắt đã tư sinh thuở nào (6)

Tử cung Thai, Tướng, Phục Binh, Vợ chồng ắt đã tư sinh thuở nào (QXT)

Tử cung Thai, Tướng, Phục Binh, Hủy xà mông trước, tước bình mấy thu (không rõ ý nghĩa) (B108)

 

Huynh Đệ có Đế Vượng hoặc Thai thủ gặp Tướng quân thì có anh em khác cha khác mẹ. Chú ý Đế Vượng và Thai xung chiếu nhau:

Đế Vượng ngộ Thai soi cùng Tướng (Tướng Quân), Có dị bào trong áng Đệ Huynh (hai đám anh em) (B42)

Đế Vượng ngộ Thai soi cùng Tướng, có dị bào trong áng đệ huynh (25)

 

Hồng Loan thì là người thợ may thợ dệt nhưng gặp Phục Binh Tướng Quân thì gặp tai nạn, có lẽ về trinh tiết vì bộ Phục Tướng gặp dâm tinh như Đào, Thai thì có nghĩa xấu về trinh tiết:

Hồng Loan may vá của canh, Đối Binh Tướng lại, gái sinh tai nạn (B49)

 

Phục Tướng hội với Đào, Hồng, Thai hoặc Thiên Hỉ thì là cách dâm đãng, ăn chơi, trai gái nguyệt hoa bừa bãi, có người cho rằng bị chửa hoang hoặc bị hiếp:

Đào Hồng Thai Hỉ trong soi, Ngoại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng (B42)

Đào Hoa, Thai, Hỉ trong soi, Ngoài ra Binh, Tướng ả vui hoang tàng (QXT, chị em gái bất chính)

Thai Binh Tướng Đào Hồng tương hợp, Chẳng chửa hoang bị hiếp bất ngờ

Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài, Lại gia Binh Tướng gái trai hoang tàng

Đào Hồng Thai Hỉ (Thiên Hỉ) trong soi, ngoài gia Binh Tướng (Tướng Quân) gái trai ngang tàng (17)

 

Mệnh có Phá Quân, Tướng Quân, Thai tọa thủ, cung Thiên Di có Phục Binh và Đào Hồng thì đàn ông là người dâm loạn, đàn bà ăn chơi trắc nết, tư thông bị người chê cười. Tướng ở đây nên hiểu là Tướng Quân vì Tướng Quân và Phục Binh xung chiếu thành ra mệnh có Tướng Quân thì Di có Phục Binh:

Tướng Phá (Phá Quân) Phục nội tàng Thai diệu, Ngoài Đào, Hồng tú (sao Hồng

Loan) chiếu Thiên Di. Có người dâm dục thị phi, Tư thông chi để kẻ chê người cười

 

Tướng Phá Phục nội tàng Thai diệu, ngoại Hồng Đào tu chiếu Thiên Di. Nam nhân dâm dục thị phi, nữ nhân tắc kỷ kẻ chê người cười (26)

Tướng, Phá, Phục trong làng Thai diệu,

Ngoài Đào, Hồng, Hoa Cái, Thiên Di.

Có người dâm dục thị phi,

Tư thông chi để kẻ chê người cười (QXT) (B43)

 

Nhật tại Tỵ có Tướng Ấn thì hợp với võ cách, gặp thời loạn thế thì mới thành công rực rỡ. Chú ý rằng Quốc Ấn luôn tam hợp Lộc Tồn:

Nhật Mộc (Mộc Dục) Mã tại Tỵ cung,

Trường Sinh Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng,

Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

 

Liêm Trinh nhập miếu (LiêmPhủ Thìn Tuất, và có lẽ nên áp dụng cho Liêm Trinh Dần Thân hoặc Liêm Tướng Tí Ngọ gặp Tướng Quân thì dũng mãnh. TTL cho rằng Trọng Do có Liêm tạiThân gặp Tướng quân đồng cung. Chú ý Lộc Tồn và Tướng Quân tam hợp chiếu với nhau. Theo TVT thì người tuổi Giáp Mệnh an tại Dần và Thân, tuổi Ất Mệnh an tại Hợi, tuổi Bính Mậu Mệnh an tại Dậu, tuổi Đinh Kỷ Mệnh an tại Dần, tuổi Canh Mệnh an tại Tí, tuổi Tân Mệnh an tại Mão, tuổi quí Mệnh an tạiThân đều được cách trên Liêm Trinh nhập miếu hội Tướng Quân (Liêm Trinh nhập miếu đồng cung với Tướng Quân), Trọng Do uy mãnh (22, TTL)

 

Có câu quyết: “Tướng Quân uy vũ Tấu Thư phúc”. Do hai chữ uy vũ trên đây nên Tướng Quân rất cần gặp Hóa Khoa, nhất là Tử Vi Hóa Khoa, Thái Dương Hóa Khoa, Vũ Khúc Hóa Khoa, hay Văn Xương Hóa Khoa. Tướng Quân mà gặp Phi Liêm thì thật khôi hài, gặp Kình Dương dễ gặp chuyện.

 

Những sao trên mà đóng Quan Lộc thì phong quan vinh dự tăng thêm. Tướng Quân đứng với Hóa Kị sẽ đưa đến tình trạng vì có thời đắc ý mà dương dương tự đắc đưa đến hiềm thù ghét bỏ.

 

Tướng Quân tính chất can trường, nếu đứng cùng Thiên Tướng đắc địa gọi bằng cách lưỡng Tướng, có quyền tất hiển hách.

 

Tướng Quân đứng với Thiên Hình, Quốc Ấn, Thiên Mã, Thiên Khốc theo võ nghiệp tốt.

 

Số nữ mà có Tướng Quân hay Thiên Tướng tính hay ghen và thích đoạt quyền chồng. Tướng Quân thuộc Mộc.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!